Sveikatos apsaugos ministerija, 2022 m. 4-osios kadencijos pirmojo karto ir pakartotinio paskyrimo burtai

Sveikatos apsaugos ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija

Pagal Sveikatos paslaugų pagrindinio įstatymo papildomo pirmojo straipsnio ir Kai kurių sveikatos priežiūros darbuotojų, atvirai partijomis skiriamų į viešąsias įstaigas ir organizacijas, skyrimo tvarkos ir principų reglamento nuostatas, Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos poreikiams. Filialai ir kitos valstybinės įstaigos bei organizacijos, gydytojai specialistai ir gydytojai specialistai pagal medicinos specializacijos teisės aktus Pirmą kartą arba bus teikiami gydytojų, odontologų specialistų, odontologų ir vaistininkų personalui, pavedimus ir procedūras atliks notaro loterija kompiuterinėje aplinkoje paskelbto kalendoriaus rėmuose.

A- BENDRIEJI PRINCIPAI
1) Paraiškos skelbiamos Sveikatos apsaugos ministerijos Valdymo paslaugų generalinio direktorato svetainėje (https://yhgm.saglik.gov.tr/) per Personalo informacinę sistemą (PBS) e. valdžios vartų autentifikavimo sistemoje ir burtų traukimas bus vykdomas kalendoriuje nurodytais laikotarpiais.
2) burtų traukimo vieta ir laikas bus paskelbti interneto adresu (yhgm.saglik.gov.tr).
3) Kandidatai, kurie kreipsis, užpildys paraiškos formą elektroniniu būdu PBS, išsaugos ir užbaigs savo pageidavimus tarp loterijos kalendoriuje nurodytų datų. Po užbaigimo proceso informacija apie programą ir nuostatos nebus pakeistos. Į nebaigtas paraiškas nebus atsižvelgta.
4) Pabaigta paraiškos forma nebus siunčiama atskirai kaip fiziniai dokumentai.
5) Vis dar dirbantys ne Sveikatos apsaugos ministerijos valstybinėje įstaigoje ir organizacijoje bei išėjusieji dirbdami šiose įstaigose ir organizacijose, galutinai užpildę prašymą, pateikia patvirtintą tarnybos grafiką, kurį gaus iš įstaigos, kurioje paskutinį kartą dirbo. (Negalintys gauti šio dokumento, vietoj šio dokumento naudokite el. valdžios portalą. https://turkiye.gov.tr Jie privalo išsaugoti „Adreso tarnybos dokumentą“, kurį gaus iš interneto adreso, elektroniniu būdu per paraiškų teikimo sistemą. (Į sistemą įkeliamame dokumente turi būti tokia informacija, kaip pirmos tarnybos pradžios data, budinčio personalo pareigos ir filialas, ar tarnybos metu nepasikeitė pareigos ir filialas, jo paskyrimo data. pagrindinis valstybės tarnautojas, personalo lygis, jo atsistatydinimo arba išėjimo į pensiją data, jei yra, valstybės tarnyba ir kita tarnyba ir kt.)
6) Asmenys, paskirti dirbti į kitą viešąją įstaigą, išskyrus Sveikatos apsaugos ministeriją pagal valstybės tarnybos prievolę (VSD), turi užregistruoti VSD baigimo pažymėjimą, kurį gaus iš savo įstaigos, kuriame nurodoma, kad yra baigę Valstybės tarnybos įsipareigojimas, elektroniniu būdu per paraiškų teikimo sistemą.
7) Turkų kilmės užsieniečiai, kuriems taikomas Įstatymas Nr. 2527, privalo elektroniniu būdu per prašymų sistemą užregistruoti dokumentą, patvirtinantį, kad jie yra registruoti Vidaus reikalų ministerijos tvarkomame gyventojų registre.
8) Pareiškėjai pagal paskelbtą kalendorių galės pasirinkti ne daugiau kaip dešimt (10) pasirinkimų, atsižvelgdami į laisvas vietas, kurios bus atidarytos per PBS. Kandidatai, pareiškę, kad nori būti paskelbti burtų keliu, bus įtraukiami į laisvas laisvas vietas bendros burtų keliu, jei jie negali būti įtraukti į savo pageidavimus.
9) Norintys pretenduoti į partiją ir kurių paraiška yra atšaukta, gali anuliuoti paraišką loterijai elektroniniu būdu per PBS iki 24 m. lapkričio 2022 d., ketvirtadienio, – 13 m. gruodžio 2022 d., antradienio, 18.00 val. Tie, kurie atšaukė piešimo paraišką, negali pakartotinai kreiptis dėl šio piešinio.
10) Paraiškos, kurios nėra laikomos tinkamomis dėl tyrimo, bus paskelbtos PBS kaip pranešimo pakaitalas kartu su atmetimo priežastimis, o prieštaravimai bus gauti elektroniniu būdu, o rezultatai bus paskelbti PBS.
11) Perkeliant iš valstybės tarnybos pasitraukusius ar laikomus pasitraukusiais, atsižvelgiama į Valstybės tarnautojų įstatymo Nr.657 97 straipsnyje nurodytus laikotarpius. Tačiau tarp patekusių į tokią situaciją bus priimami prašymai tų, kuriems iki neįgalumo pabaigos iki prašymo pateikimo termino liko vienas mėnuo.
12) Pranešime apie kandidatus, kurie buvo užimti Sveikatos apsaugos ministerijos ir su ja susijusių įstaigų pareigose, skiriant paskyrimą, bus remiamasi kandidato paraiškoje nurodytu adresu.
13) Tie, kurie dėl burtų traukimo patenka į bet kurį kadrą ar padėtį, po loterijos rezultatų paskelbimo vienerius metus nebegalės kreiptis į loteriją.
14) Kandidatų, neatitinkančių skelbimo tekste nurodytų sąlygų, paraiškos nebus priimamos. Tie, kurių paraiškos buvo priimtos netyčia ir pateiktos burtų keliu, nebus paskirtos ir bus atšauktos, net jei jie buvo paskirti.
15) Kandidatų, kuriems trūksta dokumentų arba kurie pateikia neteisingas paraiškas, paraiškos bus laikomos negaliojančiomis.
16) Po burtų traukimo bus atliktas archyvinis tyrimas dėl kandidatų, kurie yra paskirti į Sveikatos apsaugos ministerijos ir susijusių organizacijų pareigas, ir jie bus paskirti pasibaigus archyvo tyrimui. Tie, kurių archyvo tyrimas yra neigiamas, nebus priskirti, ir net jei jie buvo padaryti, jie bus atšaukti.

B- KANDIDATAI TAIKYTI KURSAI IR REIKALAVIMAI
1) Kandidatai turi atitikti bendrąsias sąlygas, nurodytas Valstybės tarnautojų įstatymo Nr. 657 48 straipsnyje.
2) vaistininkams, odontologams ir odontologams specialistams, dirbantiems ministerijoje ir jos filialuose bei viešosiose įstaigose ir organizacijose, kurių statusas yra kitoks nei valstybės tarnautojų, kuriems taikomas Įstatymo Nr. 657 4/A straipsnis,
3) Gydytojai ir gydytojai specialistai, kurie nori būti paskirti pirmą kartą arba pakartotinai ir neturintys valstybės tarnybos pareigos pagal Įstatymą Nr. 3359,
4) gydytojai ir gydytojai specialistai, dirbantys valstybinėse įstaigose ir organizacijose, išskyrus statusą valstybės tarnautojams, kuriems taikomas įstatymas Nr.
5) Specialistai (TUTG) ir gydytojai odontologai-specialistai, baigę studijas burtų traukimo terminu ir kurių diplomo specializaciją įregistravo Sveikatos apsaugos paslaugų generalinė direkcija ne vėliau kaip iki 23 m. lapkričio 2022 d., trečiadienio, 18.00 val.
6) odontologai ir vaistininkai, baigę mokslus iki loterijos paraiškų pateikimo termino pabaigos (Turkijos sveikatos apsaugos ministerijos diplomų registracija ir el. Valdžios portalas) https://turkiye.gov.tr Odontologai ir vaistininkai, neturintys įrašo apie savo baigimą, pavadinimą, taikomą Sveikatos apsaugos ministerijos gydytojų duomenų banke, pasiekiamas per; Laikinasis baigimo pažymėjimas arba diplomo kopija, rodanti, kad jie baigė studijas, turi būti registruojami elektroniniu būdu per paraiškų teikimo sistemą, o tie, kurie turi užsienio diplomus, savo lygiavertiškumo dokumentus turi užregistruoti sistemoje elektroninėje aplinkoje.)
7) Įstatymo Nr. 5335 30 straipsnio ir Įstatymo Nr. 5947 18 straipsnio ribose į pensiją išėję gydytojai ir gydytojai specialistai gali pretenduoti į mūsų ministerijos ir pavaldžių įstaigų pareigas. (Pagal tą patį įstatymą, į pensiją išėję gydytojai ir gydytojai specialistai nebus skiriami, net jei jie bus apgyvendinti kitose nei mūsų ministerijos sveikatos priežiūros įstaigose.)

C- NEGALIMA TAIKYTI SKLYPMS
1) gydytojai ir gydytojai specialistai, kurie privalo tarnauti valstybei,
2) Neatitinkantiems Valstybės tarnautojų įstatymo Nr. 657 48 str.
3) atleisti iš darbo ar profesijos ir atimtos viešosios teisės pagal atitinkamus viešųjų įstaigų ir organizacijų drausmės teisės aktus,
4) į pensiją išėjusiems vaistininkams, odontologams ir odontologams specialistams,
5) Vis dar dirbantiems Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai priklausančiose įstaigose bei kitose viešosiose įstaigose ir organizacijose, kuriems taikomas Valstybės tarnautojų įstatymas Nr.
6) Sulaukusiems Turkijos Respublikos pensijų fondo įstatymo Nr. 5434 40 straipsnyje nustatyto amžiaus,
7) Darbuotojai pagal darbo sutartį pagal Įstatymo Nr. 4924 taikymo sritį,
8) Tarp samdomų darbuotojų, kuriems taikomas Įstatymas Nr. 4924, išėjo iš darbo po šio skelbimo teksto paskelbimo Oficialiajame leidinyje (Net jei jie pateikė prašymą per PBS, jų prašymai nebus priimami ir nebus įtrauktas į partiją.)
9) Kandidatai, kurie pretenduos, turi pretenduoti į vardą ir šaką, atitinkančią aukščiausią išsilavinimą pagal skelbiamą vardą ir šakas, o pretenduojantys pagal savo žemesnį išsilavinimą. (Pavyzdžiui, gydytojų specialistų, turinčių nedidelės specializacijos registraciją, prašymai nebus priimami, jei jie kreipiasi į pagrindinę specializacijos šaką arba į gydytojo vardą, o gydytojų specialistų – į gydytojo vardą, taip pat tie, kurie turi odontologo specialisto registracija į odontologo vardą nepriimama.)

D- PRAŠYTI DOKUMENTŲ PAGAL PASKYRIMĄ
Kad būtų įvykdytos kandidatų, kurie po burtų traukimo eina į Sveikatos apsaugos ministerijos ir susijusių įstaigų pareigas, skyrimo procedūras, šie skyrimo pagrindai yra šie dokumentai kartu su prašymais pateikti paraiškas; Pagal skelbiamą kalendorių jie bus siunčiami kroviniu arba pristatomi rankomis įstaigos, kurioje jie yra įsikūrę, priede nurodytu adresu.
a) Pasirašyta peticija, kurioje nurodomas teistumo statusas.
b) pasirašyta peticija, kurioje nurodoma, kad jie nesusiję su karo tarnyba. (Kiti nebus paskirti)
c) Pasirašyta peticija, kurioje nurodoma, kad jis neturi psichikos ligų, kurios galėtų trukdyti jam nuolat vykdyti savo pareigą.
d) paso nuotrauka. (6 paimti per pastaruosius šešis mėnesius)
e) Turto deklaravimo forma.
f) Patvirtintą tarnybos grafiką gauti paskutinėje įstaigoje asmenų, kurie paliko savo pareigas dirbdami kitose valstybinėse įstaigose ir organizacijose. https://turkiye.gov.tr „Adreso tarnybos dokumentas“, kurį reikia gauti interneto adresu).
g) Darbuotojai pagal darbo sutartį valstybinėse įstaigose ir organizacijose bei darbuotojai privačiose sveikatos priežiūros įstaigose – dokumentas, patvirtinantis, kad jie yra atleidžiami iš savo įstaigų (valstybinių įstaigų ir organizacijų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir darbuotojai privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, turi pateikti dokumentą, kad yra atleidžiami nuo į sveikatos įstaigą, kurioje jie pradės dirbti po paskyrimo.)

SVEIKATOS MINISTERIJOS PERSONALO IR PAREIGOS DARBANTYS KANDIDATAI DOKUMENTUS REGISTRUOTU PADĖTIS PASKYRIMO PASKYRIAMS PATEIKTI TOLIAU NURODYTU ADRESU.

TR SVEIKATOS MINISTERIJA, VADYBOS PASLAUGŲ GENERALINIS DIREKTORATAS

Bilkento miestelis „Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Nr .: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Kreipkitės: 0 (312) 585 10 00

KANDIDATAI, ĖMIANTI KITŲ ĮSTAIGŲ DARBUS IR PAREIGAS, PAGRINDINIUS DOKUMENTUS DĖL PASkyrimo TURI PATEIKTI ĮSTAIGAI SAVO PASKYRIAMS.

2022 M. KETVIRTOJO KATEGORIJOS PIRMO KARTO IR PAKARTOTINIŲ SKYRIMŲ KALENDORIUS

EILĖ ISTORIJA APRAŠYMAS
1 18 m. lapkričio 2022 d., penktadienis – 23 m. lapkričio 2022 d., trečiadienis, iki 18.00:XNUMX val. Paraiškų kūrimas per PBS
2 8 m. gruodžio 2022 d., ketvirtadienis Paraiškų vertinimo rezultatų paskelbimas per PBS
3 8 m. gruodžio 2022 d., ketvirtadienis – 9 m. gruodžio 2022 d., penktadienis iki 18.00:XNUMX val. Tų, kurių prašymai po nagrinėjimo atmetami, prieštaravimų gavimas per PBS
4 14 m. gruodžio 2022 d., trečiadienis Apeliacijos rezultatų paskelbimas per PBS
5 15 M. GRUODŽIO 2022 D. KETVIRTADIENIO DALIES DATA vieta ir laikas (https://yhgm.saglik.gov.trbus paskelbta internete.
6 30 m. gruodžio 2022 d., penktadienį, 18.00 val Dokumentų pagal pavedimą pateikimo terminas ir laikas (Pastaba: Darbuotojai, dirbantys valstybinėse įstaigose ir organizacijose bei darbuotojai privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad yra atleisti iš savo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje pradės dirbti. pareigas po jų paskyrimo.)

Panašūs skelbimai

Būkite pirmas, kuris komentuoja

Yorumlar